Adatkezelési Feltételek

Adatvédelmi nyilvántartási szám: 00003-0012

Az Adatkezelési Feltételek az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan melléklete.

Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenül szükségesek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz. Nélkülük a rendelés érvénytelennek minősül. A vásárló teljeskörű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Az Üzemeltető/Szolgáltató (az adatkezelő) Eladó a birtokába jutott adatokat elektronikus rendszerében tárolja, bizalmasan kezeli és kizárólag a rendelések teljesítéséhez, hírlevél küldéshez és átfogó statisztikai adatok készítéséhez használja fel. Harmadik félnek nem adhatja tovább. Kivételt képez, ha a harmadik fél bevonása: például a megrendelés teljesítése érdekében a Magyar Posta Rt. a csomag kézbesítéséhez, azaz a megrendelővel / vásárlóval kötött vásárlási szerződéshez elengedhetetlen a legszükségesebb adatok továbbítása, vagy ha a Vevő erre az Eladót - nyilatkozatával – kifejezetten feljogosítja. Továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.

A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

Az Üzemeltető / Szolgáltató / adatkezelő Eladó semmilyen módon nem felelős az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat elveszéséért, Internet hálózatban bekövetkező bármely működési hiba, meghibásodás a vételi eszközökben, bármely szoftver nem megfelelő működése, bármely programhiba, technikai hiba bekövetkezéséért.

A személyes adatok kezelője: a missruci.hu webáruház Üzemeltetője (a továbbiakban: adatkezelő) jelen nyilatkozatával feltétlen kötelezettséget vállal, hogy A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló Adatvédelmi törvény (Avtv) 1992.évi LXIII. törvénynek az adatkezelőre vonatkozó és őt  kötelező kogens előírásoknak megfelelően mindenkor felelősséggel működteti web-áruházát, s a törvényben, valamint az ezzel összefüggésben az adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat feltétel nélkül elfogadva, a rá vonatkozó kötelező rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek ismeri el, s azokat minden esetben betartja és a webáruházának működése során tudomására jutott vagy birtokában lévő minden adatot az imént hivatkozott jogszabályokat betartva kezeli.

Az adatok valódiságáért minden esetben a megrendelő / vásárló (és esetlegesen már regisztrált) Felhasználó felel. Más, harmadik személy részére, csak annak kifejezett hozzájárulásával szolgáltatható adat, amelyért (regisztrált)  Felhasználó felel.

A webáruház látogatásakor (regisztráció nélkül is) az alábbi, konkrét személyhez nem köthető adatok kerülhetnek rögzítésre, statisztikai elemzés céljára:

 • látogató IP címe
 • látogatás kezdete (oldalanként)
 • látogatás vége (oldalanként)

A regisztráció során a web-áruház látogatójától az alábbi adatok megadását kérjük:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • lakcím
 • szállítási cím

Megrendeléskor a megrendelőtől az alábbi adatok megadását is kérjük:

 • számlázási név és cím
 • szállítási név és cím
 • kapcsolattartó személy és elérhetősége

Hírlevélre történő feliratkozáskor az alábbi adatok megadását kérjük:

 • teljes név
 • e-mail cím

A  megrendelés  illetve regisztráció során az alábbi technikai információk is rögzítésre kerülnek:

 • IP cím
 • időpont

A megrendelés illetve a regisztráció önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik.

A megrendelésről illetve a regisztrációról a megadott e-mail címre visszaigazolás kerül kiküldésre.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő az alábbi célokra használja fel, amely célokra való felhasználáshoz a látogató a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja:

 • hírlevél.
  Az adatkezelő a kezelt adatokat (a törvény alapján arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás esetét kivéve) semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé harmadik személy részére, továbbá minden ésszerű intézkedést megtesz az adatok bizalmasságának megőrzése érdekében, illetve erre szerződésben kötelezi az esetlegesen bevont adatfeldolgozót is.
  Az adatkezelő csak olyan személyeknek enged hozzáférést a kezelt adatokhoz, amely személyek munkaszerződésben vagy egyéb jogviszony keretében végzett tevékenysége az adatkezelés céljának megvalósításához közvetlenül szükséges.
  A regisztráció bármikor megszüntethető.
  A regisztráció megszüntetésekor a megadott e-mail címre visszaigazolás kerül kiküldésre, majd a regisztráláskor megadott adatok törlődnek az éles adatbázisból. Az adatkezelő számára az adatkezelés jogalapjának bizonyítására vonatkozó törvényi kötelezettség teljesítése érdekében a regisztráció megszüntetése után az alábbi adatokat őrzi meg:
  • regisztráció e-mail cím
  • regisztráció időpontja
  • regisztrációhoz használt IP-cím
  • regisztráció megszüntetésének időpontja
  • regisztrációhoz megszüntetéséhez használt IP-cím


A megrendelés folyamán rögzített adatokat az Üzemeltető / Szolgáltató mindaddig rögzíti, amíg a Vásárló nem kéri azok törlését. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat az Üzemeltető / Szolgáltató  bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető az Üzemeltető e-mail - elérhetőségén keresztül is. Adatainak törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az Üzemeltető e-mail címén.

ADATVÉDELEMMEL kapcsolatos FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

A jelen tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info törvény) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni az alábbiak szerint.

Személyes adat:
az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 
Érintett:
bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy (jelen tájékoztató esetében a Felhasználó);
 
Hozzájárulás:
az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 
Adatkezelés:
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 
Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja (azaz a Szolgáltató);
 
Adattovábbítás:
az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 
Nyilvánosságra hozatal:
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 
Adattörlés:
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 
Adatmegjelölés:
az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 
Adatzárolás:
az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 
Adatfeldolgozás:
az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 
Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 

ADATKEZELÉS ELVE

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
A Felhasználó a hozzájárulást a weboldal szolgáltatásának igénybevételével (regisztrációval) adja meg.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám célú levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A Felhasználó az előző pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet, illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség (így különösen a számviteli kötelezettség, Felhasználóval létrejött szerződéses kötelezettség) teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A KEZELT ADATOK KÖRE

A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése során és azt követően a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján a Felhasználó alábbi személyes adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím és a szállítási cím.
A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a webáruházban elérhető szolgáltatás nyújtása, ennek keretében különösen: a Felhasználó regisztrációja, a szolgáltatás teljesítése, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;  Hírlevél és reklám célú levél küldése és a Szolgáltató egyéb jogi kötelezettségének teljesítése. A Szolgáltató illetéktelen harmadik személyeknek a Felhasználó személyes adatait nem szolgáltatja ki.

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATOK MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE, TILTAKOZÁS AZ ADATKEZELÉS ELLEN

A Szolgáltató a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli.

A regisztráció során megadott személyes adatainak a módosítását a Felhasználó a weboldalon történő belépését követően bármikor módosíthatja.

A Felhasználó az  veres@vizilabdasport.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól. A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha annak kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte, vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll azaz adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően a Szolgáltató a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek (így különösen a számviteli kötelezettségek) teljesítése érdekében a továbbiakban is kezelheti az érintettre vonatkozó személyes adatokat.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az  veres@vizilabdasport.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Bírósághoz fordulhat.
Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉSE

A Megrendelő / Vásárló / Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető / Szolgáltató / Adatkezelő által a weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az  veres@vizilabdasport.hu e-mail címen, vagy a (+36) 30/475/9184-es telefonszámon. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. A korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (sz.: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, (+36) 1 391 1400, www.naih.hu).

Copyright © 2014 PHL Optima Kft. - Minden jog fenntartva!